Warsztaty

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na VII Warsztaty Regionalne IATIS, które odbędą się w dn. 27-29 września 2017 w Krakowie.

Temat warsztaów brzmi „Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście”. Do udziału w warsztatach z referatami lub w charakterze słuchaczy i dyskutantów zapraszamy badaczy zainteresowanych historią przekładu literackiego i jej kontekstami .

Wydarzenie organizowane jest przy merytorycznym i finansowym wsparciu International Association for Translation and Intercultural Studies.

Wykłady gościnne wygłoszą:

Susan Bassnett, University of Warwick
Lieven D’hulst, University of Leuven-KULAK
Matthew Reynolds, University of Oxford

 

IDEA


Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście

W prowadzonych w Polsce badaniach nad przekładem, skupionych na problemach stylu, języka i ekwiwalencji, stosunkowo mało uwagi poświęcano historii przekładu oraz jej społecznym, politycznym i ideologicznym uwikłaniom. Spośród kilku prac, które powstały na ten temat, należy wymienić antologię Pisarze polscy o sztuce przekładu (Balcerzan 1977, wyd. rozszerzone Balcerzan, Rajewska 2007) i krótki zarys historii przekładu literackiego autorstwa Wacława Sadkowskiego (2002). Wciąż jednak brakuje systematycznych badań nad historią tłumaczy i ich pracy, pozycją literatury tłumaczonej w obszarze docelowym, nad wpływem, jaki wywierała ona na kształtowanie kanonu i rolą, jaką odgrywała w pisarstwie polskim. Co więcej, świadomość wagi tego typu dociekań wciąż pozostaje raczej niewielka.

Tymczasem światowe badania przekładoznawcze coraz większy nacisk kładą na diachroniczny wymiar przekładu jako elementu systemów literackich oraz na sprawczą rolę tłumaczy w procesach kulturowych, kontynuując kierunek badań zapoczątkowany w takich pracach jak  Translator’s Invisibility Lawrence’a Venutiego (1995) i Method in Translation History (1998) Anthony’ego Pyma. Od połowy lat 90. XX wieku powstało wiele prac, zarówno opisowych, jak i teoretycznych, by wymienić choćby książki Delisle’a i Woodsworth (1995), Robinsona (2001), Bastina i Bandii (2006), Wolf (2006) i von Flotow (2011). Czerpiąc z wcześniejszych osiągnięć, nasze warsztaty mają na celu pobudzenie badań nad historią przekładu w kontekście polskim oraz stworzenie punktu wyjścia dla dalszej współpracy i projektów badawczych.

Wraz ze zwiększeniem się liczby programów przekładoznawczych na polskich uniwersytetach oraz wzrostem ogólnego zainteresowania tłumaczeniem pojawia się pilna potrzeba badań nad przekładem jako częścią polskiej historii literatury i kultury. Tłumaczenie przez wieki stanowiło jej integralny element, jako że do II wojny światowej polskie społeczeństwo było wielonarodowe, wielojęzyczne i wielokulturowe. Ponadto usytuowanie kraju między zachodnią a wschodnią częścią Europy sprawiło, że stał się on intensywną i nieraz dramatyczną przestrzenią przekładu. Z uwagi na ów historyczny udział w tłumaczeniu ważne jest wypracowanie i wprowadzenie nowych modeli badania jego historii, która stanowiłaby wartościową część szerszych badań kulturoznawczych i humanistycznych w Polsce.

Advertisement